OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Her kan du lese mer om Årsstudium i Reiseliv og opplevelser:

 1. Hovedmål for studiet
 2. Målgrupper
 3. Opptakskrav
 4. Heltid- og deltidsstudium
 5. Kompetanse etter endt utdanning
 6. Yrkesmuligheter
 7. Emner
 8. Organisering av undervisningen
 9. Praksis
 10. Eksamen
 11. Studiestøtte og mulighet for hybel
 12. Pålogging til læringsplattform

 

1. Hovedmål for studiet

 

En person som ønsker deg velkommen. - Klikk for stort bilde destinasjon Lofoten

Målet for studiet er å utdanne kvalitetsbevisste kompetente medarbeidere til reiseliv- og opplevelsesnæringene. 

 

 Dette fordi godt kvalifiserte medarbeidere er helt nødvendige for å sikre god kvalitet i service- og opplevelsesleveransene og for å bygge en destinasjons omdømme. Utdanningen skal derfor besørge nødvendig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for kvalitetsfull yrkesutøvelse, og serve behovene som reiseliv- og opplevelsesnæringene etterspør. Behovet for kompetent frontpersonell er godt dokumentert i NHOs kompetansebarometer og andre relevante undersøkelser.

 

2. Målgrupper

 

Mulige fremtidige studenter rundt standen til reiselivfagskolen - Klikk for stort bilde Jonas Blytt Polden

 Studiet har til nå hatt kandidater fra 19 - 60 år, og har blant annet hatt servitører, kokker, resepsjonister, bookingansvarlige, hotellsjefer, guider, reiselivsgründere, daglige ledere, festivalsjefer, turistinformatører og renholdspersonale som studenter på skolen. Studiet kan kombineres med læretid.

 

Studiet tar særlig sikte på å serve fire ulike målgrupper:  

 • Personer som ønsker å jobbe innen reiseliv- og opplevelsesnæringene eller andre beslektede næringer.  
 • Personer som allerede jobber i næringene og ønsker økt kompetanse og personlig utvikling.  
 • Personer som ønsker å starte egen virksomhet innenfor reiseliv- og opplevelsesnæringene, eller utvikle nye reiseliv- og opplevelsesprodukter.
 • Personer som jobber innen handel- og servicenæringene, samt lokale/regionale forvaltere og/eller beslutningstakere som vil bidra til en god reiselivsutvikling.

 

3. Opptakskrav

Man kan søke opptak til årsstudiet Reiseliv og opplevelser på bakgrunn av formalkrav eller realkompetansevurdering

Formalkrav:

Generell studiekompetanse

Fagbrev innen: Restaurant og matfag, Salg, service og reiseliv, Naturbruk, Informasjonsteknologi & medieproduksjon og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og helsefag.

Realkompetanse: 

I tillegg kan søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret tas opp på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Andre fagbrev enn de som er nevnt over vil også være en del av en realkompetansevurdering. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve i løpet av det påfølgende semesteret etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår av bestått prøve. Søkere med bachelorutdanning innen relevante fagområder kvalifiserer også for opptak til studiet.

Studiet kan kombineres med relevant læretid.

Studiet har søknadsfrist på samordna opptak 20. april, men tar også opp studenter etter dette dersom det er ledige studieplasser.

Les mer om hvordan du søker fagskole her

 

4. Deltidsstudium

Studiet gjennomføres på deltid over to år. Mange studenter kombinerer studiet med jobb i reiseliv- og opplevelsesbedrifter, og gjennomfører praksisperiodene i bedriften de jobber i til vanlig.

Deltidsstudiet tilbys i Svolvær, Narvik, Mosjøen, Stjørdal og Sel/Otta.

 

5. Kompetanse etter endt utdanning

 

Damer foran noen hyller med ting - Klikk for stort bilde

Nordland fagskole for Opplevelsesbasert reiseliv utdanner velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiselivs- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Gradsbetegnelse:

Fullført årsstudium "Reiseliv og opplevelser" gir gradsbetegnelsen "Fagskolegrad" og 60 studiepoeng.

 

6. Yrkesmuligheter

Etter endt utdanning kan kandidaten gå rett ut i arbeid i reiseliv- og opplevelsesnæringene som for eksempel vertskap, guide, eller aktivitets- og opplevelsesleverandør.

En rekke undersøkelser viser at det er sterkt behov for fagskolekompetanse innen reiselivsnæringene. NHOs kompetansebarometer viser at omlag 50% av bedriftene innen NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og NHO Reiseliv, melder om behov for medarbeidere med fagskoleutdanning. Ved å ta reiselivfagskolen stiller man lengre frem i køen når fremtidige ansettelser gjøres.  

Les mer om hva arbeidsgivere sier om reiselivfagskolen her!

7. Emner

Årsstudium "Reiseliv og opplevelser" består av seks ulike emner, som alle har sentral relevans for arbeid i næringen.

Studiet består av følgende emner: 

 1. Reiseliv og destinasjonskunnskap 
 2. Vertskapsrollen 
 3. Entreprenørskap og innovasjon 
 4. Opplevelsesdesign
 5. Kommunikasjon og formidling  
 6. Markedsføring, merkevarebygging og salg 

For mer informasjon om praktisk organisering og faglig innhold, se «Studieplan og årshjul»

 

8. Organiserering av undervisningen

I 'Reiseliv og opplevelser' tar man ett emne av gangen. Alt av læringsarbeidet dreier seg da om det gjeldende emnet, før man på slutten av "bolken" tar avsluttende eksamen og går videre til neste emne. Dette er en organiseringsform som gjør at man har 100% fokus på emnet det undervises i og gir rom til fordypning - både i oppgaver, i nettundervisning, bedriftsbesøk, studieturer, gjesteforelesninger, praksis, gruppearbeider eller annet læringsarbeid - i klasserommet eller på nett.

Et typisk organisering av et emne er at det starter med en 3-dagers fysisk samling på studiestedet. Deretter er det en ukes digitalt læringsarbeid via Zoom Meeting og Its Learning, før det er 2-3 ukers praksisperiode i bedrift eller eget utviklingsprosjekt (les mer om praksis under). Underveis i emnet jobber man med individuelle oppgaver og/eller gruppeprosjekter, som vurderes av faglærer og som må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Til slutt er det 2-3 dagers oppsummerende samling på nett før faget har avsluttende vurdering som varierer fra fag til fag (se spesifiserte sluttvurderingsformer under). 

 

9. Praksis

Alle emnene har integrerte tematiske praksisperioder som gjennomføres mellom studiesamlingene. Målet

ca 10 personer går mot inngangen på langhuset på vikingmussees på Borg i Lofoten - Klikk for stort bilde Øystein Falch Alsos

med praksis er at studenten skal se sammenhengen mellom teori, ny kunnskap fra undervisningen og erfaringer fra yrkespraksis, samt reflektere over egne handlinger og reaksjoner i praktiske arbeidssituasjoner.

 

I praksisperiodene får studentene veiledning både fra praksisbedriften og fra skolen. Veiledningsforløpet tar utgangspunkt i en læringsmodell hvor studenten introduseres for praksisbedriften generelt og spesielt. Studenten settes inn i bedriftens daglige rutiner og gjøremål, og deltar i arbeidet i bedriften. Erfaringer og refleksjoner fra praksisperioden er sentralt for å oppnå læringsutbytte i fagene. Det er derfor satt av en dag i hver praksisuke til refleksjonsarbeid og arbeid med oppgaver. 

Reiselivfagskolen kan være behjelpelig med å finne aktuell praksisplass. Praksis kan også gjennomføres i egen bedrift og i eget utviklingsprosjekt hvis det er faglig relevant og godkjennes av skolen. Det kreves da en ekstern praksisveileder, som må godkjennes av skolen. Studentene gjør obligatoriske praksisoppgaver og leverer praksisrapport, med veiledning fra både skolen og bedrift. For å få godkjent praksis kreves: 

 • at fraværet ikke overstiger 10 % 
 • karaktersatt praksisoppgave 
 • godkjent praksisrapport 

Les mer om praksisperioder og studiets oppbygning her

10. Eksamen

I slutten av hvert enkelt emne er det avsluttende eksamen. Eksamensformene varierer noe fra emne til emne, men består ofte i begrepsavklaringer, refleksjonsoppgaver, presentasjoner og/eller caseoppgaver. 

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjente arbeidskrav i løpet av undervisningsperioden, ikke overstige gjeldende bestemmelser for fravær og ha gjennomført praksis i emnet.  

Reiselivfagskolen har følgende eksamensformer for studieåret 2022-22: 

Eksamensformer
Emner Beskrivelse
1: Reiseliv og destinasjonskunnskap Mappevurdering med alle tilgjengelige hjelpemidler
2: Vertskapsrollen 30 minutters muntlig eksamen (10 min presentasjon + 10 min fagsamtale + 10 min vurderingssamtale)
3: Opplevelsesdesign Mappevurdering med alle tilgjengelige hjelpemidler
4: Entreprenørskap og innovasjon 6-timers skoleeksamen med forberedelsestid
5: Kommunikasjon og formidling 30 minutters muntlig eksamen (10 min presentasjon + 10 min fagsamtale + 10 min vurderingssamtale)
6: Markedsføring, merkevarebygging og salg Mappevurdering med alle tilgjengelige hjelpemidler

Noen studenter har rett til utvidet tid på eksamen. Dette må innvilges av skolens administrasjon.   

 

Forelesing i et klasserom - Klikk for stort bilde Øystein Falch Alsos

 

 

Les mer om eksamensformer og arbeidskrav i de ulike emnene i Studieplanen

 

11. Studiestøtte, kostnader og mulighet for hybel

Studiet er gratis og studenter kan søke lån og stipend fra Statens Lånekasse. Søk utdanningsstøtte her.

Du som student må selv inneha egen laptop ved studiestart og skaffe deg aktuelle pensumbøker i de ulike fagene. Det kan i tillegg forekomme ekstrakostnader tilknytta de fysiske samlingene - gjerne tilknytta reiser til og fra samlinger, deltakelse på aktiviteter/opplevelser underveis i samlingene, bespisning, studieturer og andre andre  utgifter tilknytta de fysiske samlingene. Nordland fagskole vil likevel tilstrebe å holde kostnadsnivået for deg som student så lavt som mulig i fbm. samlingene. For utenbys studenter kan skolen være behjelpelig med å finne hybel eller annen overnatting på de fysiske samlingene. Ta kontakt med skolen i god tid dersom du trenger bistand til dette.

12. Pålogging til læringsplattform

Nordland fagskole benytter læringsplattformen It's Learning. For å få tilgang til plattformen må du være registrert som student og ha mottatt brukernavn og passord. Ta kontakt med skoleledelsen dersom du ikke har mottatt dette.

Logg inn på lt's Learning.

Les mer om de ulike fagene og hvordan studieåret er lagt opp her