Kurstilbud

Nordland fagskole har i 2023 gleden av å tilby kursrekken 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'. Kursrekken består av 5 tematiske kursmoduler som har mål om hjelpe flere reiselivsaktører med å omsette målene om en mer bærekraftig reiselivsutvikling til reell praksis. Kursene gjennomføres fra mars til oktober 2023.

Kursene passer for deg som:

 • jobber eller har jobbet innen reiselivsnæringen eller andre natur- og kulturbaserte opplevelser
 • jobber i handelsnæring eller annen servicerelatert virksomhet
 • ønsker ny kunnskap for bærekraftig drift og utvikling innen reiselivsnæringen
 • ønsker å knytte nye kontakter og utvikle ditt faglige nettverk
 • ønsker faglig påfyll før oppstart av nye eller forsømte prosjekter
 • har en bedriftsidé og har lyst til å starte din egen reiseliv- og opplevelsesbedrift, og vil starte med et bærekraftig utgangspunkt
 • vil ha en grunnleggende forståelse for bærekraftig utvikling som guide eller vert

 

Det er totalt 20 kursplasser per kurs og påmeldingen lukkes når kursene er fyllt opp. Det er både mulig å melde seg på:

 • Hele kursrekka 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis' (totalt 120 timer over 20 dager fra mars-oktober 2023). Påmeldingsfrist 15. mars
 • Hver enkelt kursmodul (24 timer over 4 dager per kurs). Påmelding stenger når kurset er fylt opp eller senest 3 dager før kursstart. 

Les mer om og meld deg på kursene her:

Om kursene:

Kurstilbudet er gratis, heldigitalt og kan kvalifisere til studiepoeng dersom du får godkjent et avsluttende arbeidskrav etter endt kursforløp. Kursene er finansiert gjennom Kompetanse Norges bransjeprogram for reiselivsnæringen og tilbys i samarbeid med flere av næringens fremste kursholdere.

Under finner du mer utfyllende beskrivelser av hvert enkelt kurs.

 

"Nordland fagskole er fantastisk dyktige på å utvikle og gjennomføre disse små reiselivskursene. Veldig nyttige og "jordnære" kurs og temaer som mange har stor nytte av"

Arne Brattekleiv, rektor Setesdal Folkehøgskule og tidligere kursdeltaker

 

Kursbeskrivelser for 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'

Les mer om kursene våre her:

Kurs 1: Introduksjon til bærekraftig reiselivsutvikling i praksis 

Kurs 2: Skap en bærekraftig arbeidsplass og bedriftskultur 

Kurs 3: Hvordan stimulere til helårlig turisme?

Kurs 4: Bærekraftig kommunikasjon og omdømmebygging

Kurs 5: Bærekraftig forretningsutvikling

 

1. Introduksjon til bærekraftig reiselivsutvikling i praksis (2 studiepoeng)

Mange reiselivsaktører ønsker i dag en mer bærekraftig retning for sin bedrift, men mangler praktiske verktøy som kan gjøre omstillingsarbeidet enklere. I en stresset arbeidssituasjon kjenner mange på en utilstrekkelighet, som gjør det vanskelig å komme ordentlig i gang med arbeidet. Dette kurset og kursrekka «Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis» vil hjelpe deg og din bedrift med å omsette ordene til handling.

Vi veit at reiselivsnæringen er en av de viktigste næringene i Norge, som bidrar massivt til sysselsetting, verdiskaping, regional utvikling og overrislingseffekt både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt hvert år. I tida som ligger foran oss skal reiselivet utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Dette bygger på FNs bærekraftsmål og er videre forankret i blant annet Nasjonal Reiselivsstrategi, samt regionale og lokale reiselivsstrategier. I både drift- og utviklingsarbeid skal vi i større grad enn tidligere implementere miljømessige, sosiale og økonomiske vurderinger i valgene vi gjør.

Dersom vi skal fortsette å være konkurransedyktige i framtiden, er det viktig å ha et bevisst forhold til sin egen rolle i omstillingen og tenke nøye gjennom hva man selv kan gjøre for å bidra til en konstruktiv og positiv utvikling. Så hvordan kan egentlig du, din bedrift eller din destinasjon bidra til å omsette målene til praksis?

I kurset gjennomgås sentrale begreper, verktøy og strategidokumenter og gir et tydeligere innblikk i hvordan alt henger sammen. Vi vil bl.a. bli kjent med FNs bærekraftsmål og Nasjonal Reiselivsstrategi og merkeordningen Bærekraftig Reisemål, samt eksempler fra bedrifter som har lykkes godt med å omsette målene til praksis. Vi vil gjøre opp status for din bedrift eller destinasjon ut fra Visit Norways 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv, og tenke konkrete tiltak for veien videre.

Vi oppfordrer deltagere til å bidra aktivt i læringsarbeidet, og relatere til egne eksempler og erfaringer fra arbeidslivet til felles diskusjon. Hjertelig velkommen på kurs!

Kurset gir deltageren:

 • Innsikt i bakteppet for bærekraftig reisemålsutvikling, herunder: FNs Bærekraftsmål, Nasjonal Reiselivsstrategi og merkeordningen Bærekraftig Reisemål.
 • Innsikt i sentrale begreper samt samarbeid mellom offentlige og private aktører på reisemålet.
 •  Utfordringer og løsninger for bærekraftig reiselivsutvikling med eksempler fra ulike destinasjoner
 • Innføring i trender og "buzzwords" i forhold til bærekraftig reiselivsutvikling som for eksempel markedstrender og hvorfor det er viktig å jobbe med bærekraft i reiselivet, Regenerativ Turisme, voluntarly tourism og besøksforvaltning. 

Arbeidskrav: Muntlig presentasjon på 5-10 minutter på kursets siste dag, med påfølgende evaluering. Kursdeltaker skal gjøre opp status for sin bedrift eller destinasjon med bakgrunn i Visit Norways 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv. Vurderes godkjent / ikke godkjent.

Kursholder: Nordland Fagskole avd. Opplevelsesbasert reiseliv v. Sissel Hansen

Kursdatoer: 22., 23., 28. og 29. mars

 

2. Skap en bærekraftig arbeidsplass og bedriftskultur (2 studiepoeng)

For å levere gode gjesteopplevelser er vi avhengige av at hele teamet i en reiselivsbedrift fungerer til enhver tid. På dette kurset lærer du hvordan du kan gi et viktig bidrag til å skape en bærekraftig bedriftskultur og et attraktivt arbeidsmiljø i en reiselivsbedrift.

Hva skal til for å bygge en attraktiv arbeidsplass? Hva er det som styrker kvaliteten i samarbeidet og arbeidsmiljøet innad i en bedrift, og hvordan kan vi skape en positiv atmosfære for både gjester og medarbeidere? Du får innsikt i hvordan vi i reiselivet jobber med rekruttering og arbeider med å få fornøyde ansatte. Du får også innsikt i rammevilkår og muligheter for reiselivsnæringen og arbeid med HMS.

Du vil få mange gode eksempler og suksesshistorier, og vil gjennom kurset delta i drøfting og gruppearbeid om disse viktige spørsmålene.

Kurset gir deltakeren:

 • har forståelse for vertskapets muligheter til- og ansvar for å ivareta en bærekraftig reiselivsutvikling
 • har forståelse for at de ansattes vertskapsutøvelse utgjør en kritisk suksessfaktor for reiseliv- og opplevelsesbedrifter
 • tar hensyn til bærekraftsprinsippene i praktisk arbeid
 • Forståelse for eget og andres verdigrunnlag og holdninger i relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen.
 • Forståelse for relasjonsbygging på tvers av målgrupper, kulturer og fag, både innad i bedriften og i lokalsamfunnet.
 • Kunnskap om HMS, risikoanalyse og risikoevaluering for å ivareta ansatte og gjestenes trygghet og sikkerhet.
 • Innsikt i vertskapets ansvar for å følge gjeldende lover, forskrifter og regler.

Arbeidskrav: Refleksjonsnotat på 1-3 sider basert på kursets innhold leveres til kursholder per epost etter endt kursløp. Vurderes godkjent / ikke godkjent.

Kursholder: Norsk Turistutvikling AS.

Kursdatoer: 17., 18., 24. og 25. april

 

3. Hvordan stimulere til helårlig turisme? (2 studiepoeng)

En innføring i metodikk for mer lønnsom og bærekraftig drift hele året.

Mange reiselivsaktører opplever store svingninger i besøkstall og kapasitetsutnyttelse gjennom året. Dette skyldes ofte strukturelle forhold og utfordringer på reisemålet. Likevel er det mange reiselivsbedrifter som kan påvirke egen situasjon ved å jobbe strukturert og målrettet ut fra et bærekraftig helårsperspektiv, og på den måten ta ut sitt fulle potensial.

Morgendagens reiseliv må ha et vinn-vinnperspektiv, med positiv verdi for både næringsaktørene, de besøkende, lokalsamfunnene, innbyggerne og kloden. På dette kurset vil vi ta i bruk en metodikk hvor vi systematisk jobber frem ulike optimaliseringstiltak gjennom å kombinere markedsinnsikt, målgruppeorientert konseptutvikling og lønnsomhetsanalyser. Resultatet blir et praktisk og strategisk arbeidsverktøy for økt lønnsomhet og mer bærekraftig drift gjennom hele året.

Kurset gir deltagerne:

 • Forståelse for opplevelsesbasert verdiskaping
 • Innsikt i strategisk segmenteringsverktøy og personasmetodikk
 • Innsikt i bruk av konseptualisering som strategisk verktøy
 • Kjennskap til metodikk for lønnsom helårsdrift

Arbeidskrav: Muntlig presentasjon på 5-10 minutter, med påfølgende evaluering, på kursets siste dag. Kursdeltaker skal presentere et årshjul for sin bedrift/destinasjon basert på kursets innhold. Vurderes godkjent / ikke godkjent.

Kursholder: MIMIR v. Lena Nøstdahl

Kursdatoer: 3., 4., 10. og 11. mai

 

4. Bærekraftig kommunikasjon og omdømmebygging (2 studiepoeng) 

I dette kurset lærer du hva bærekraft betyr i praksis med tanke på merkevarebygging og digital markedsføring. 

Gjennom teori og praktiske øvelser i workshopformat, får du hjelp til å planlegge og komme i gang med bærekraftig omdømmebygging for din bedrift. Kurset vil rette søkelys på hvordan du kan lykkes med bærekraftig kommunikasjon gjennom både tekst, bilder og film i alle delene av kundereisen.

Kurset ledes av Kreativ Industri, som har spisskompetanse på digital markedsføring og merkevarebygging for reiselivet.

Kurset gir deltakeren:

 • verktøy for å bli mer spisset på hvilke kunder du tiltrekker deg.
 • strategi for en bærekraftig merkevare- og omdømmebygging gjennom digitale kanaler.
 • konkrete bærekraftstiltak i alle delene av kundereisen.

Arbeidskrav: Presentasjon av en digital strategi for bærekraftig kommunikasjon og omdømmebygging, samt innlevering av et videoklipp som er filmet og redigert med mobil til bruk i markedsføring av valgt case/bedrift. Vurderes godkjent / ikke godkjent

Kursholder: Kreativ Industri v. Anja Christensen

Kursdatoer: 13., 14., 21. og 28. september

 

5. Bærekraftig forretningsutvikling (2 studiepoeng)

I dag må alle bedrifter som etableres forholde seg til en bærekraftig utvikling. Du vil i kurset få utdelt en verktøykasse for å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for egen ide/bedrift. 

Gjennom gruppearbeid og refleksjon vil du få god kjennskap til hvordan forretningsmodellen din kan bli både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Kurset er praktisk rettet og vil gi deg mange gode eksempler fra ulike reiselivsbedrifter og situasjoner. Modellen tar både hensyn til markedsbehovet og ressursgrunnlaget til din reiselivsbedrift. Målet er at bærekraft skal være med på å skape bedriftens konkurransefortrinn. Du vil også få kjennskap prosessen rundt miljøsertifisering og bærekraftig reisemål. 

Kurset gir deltakeren:

 • Innsikt i hvordan man bygger opp en bærekraftig forretningsmodell for en reiselivsbedrift som både er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.
 • Kjennskap til reiselivets prinsipper for bærekraftig utvikling og miljøsertifiseringer

Arbeidskrav: Refleksjonsnotat på 1-3 sider basert på kursets innhold leveres til kursholder per epost etter endt kursløp. Vurderes godkjent / ikke godkjent.

Kursholder: Norsk Turistutvikling

Kursdatoer: 26. september, 3., 10 og 17. oktober

 

Kan du tenke deg mer kompetansepåfyll? Les mer om vårt studietilbud 'Reiseliv og opplevelser' (60 studiepoeng) her

Kontaktperson

Hege Ragni Haugerud
Avdelingsleder
E-post
Mobil 99 04 11 64