OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Realkompetansevurdering

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer. Det innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet. (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

Hvem kan realkompetansevurderes?

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring.

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. (Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Nordland fagskole § 2-8)

Det fremkommer i opptakskravene for våre utdanninger i studieplan og på samordna opptak hvilke utdanninger som også tar opp studenter på grunnlag av realkompetanse.

Hva skal realkompetansevurderes?

Den samlede kompetansen til søkeren skal vurderes opp mot bestått videregående opplæring. Det betyr kompetanse likeverdig med  læringsutbytte/kompetansemål for relevante fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig utdanning eller generell studiekompetanse

Når gjøres realkompetansevurderingen?

Realkompetansevurderingen gjøres i forbindelse med at det er sendt søknad om opptak til Nordland fagskole gjennom Samordna opptak. Det er viktig at søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse søker tidligst mulig for å sikre at skolen får innhentet tilstrekkelig grunnlag for å gjøre realkompetansevurderingen. Samordna opptak sender ut svarbrev til søker ca. 20. mai.

Hvordan realkompetansevurderes?

Realkompetansevurderingen blir gjort ved Nordland fagskole. Søker er ansvarlig for å laste opp nødvendig dokumentasjon når det søkes på samordna opptak. Nordland fagskole vil ta kontakt hvis det er mangelfull dokumentasjon, eller spørsmål rundt opplastet dokumentasjon. I særlige tilfeller kan Nordland fagskole også ha samtale med søker eller be om at det utføres tester/prøver som et grunnlag for realkompetansevurderingen.

Klage

Vedtak om opptak kan påklages til Nordland fagskole (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, §20).